PROJECTS & CLIENTS

งานก่อสร้างและต่อเติมโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์

สถานที่ บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล

ประเภท โรงพยาบาล

งบประมาณ 177,000,000

ปี 2557


BACK