PROJECTS & CLIENTS

งานก่อสร้างหอผู้ป่วยชั้น 15 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล

สถานที่ บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล

ประเภท โรงพยาบาล

งบประมาณ 47,000,000

ปี 2562


หอผู้ป่วยในชั้น 15 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล หอผู้ป่วยในชั้น 15 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล หอผู้ป่วยในชั้น 15 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล หอผู้ป่วยในชั้น 15 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล หอผู้ป่วยในชั้น 15 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล หอผู้ป่วยในชั้น 15 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล หอผู้ป่วยในชั้น 15 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล หอผู้ป่วยในชั้น 15 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล หอผู้ป่วยในชั้น 15 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล หอผู้ป่วยในชั้น 15 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล หอผู้ป่วยในชั้น 15 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล หอผู้ป่วยในชั้น 15 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล หอผู้ป่วยในชั้น 15 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล หอผู้ป่วยในชั้น 15 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล

BACK