PROJECTS & CLIENTS

หอพักนักศึกษาสูง 7 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี

ประเภท อาคารทั่วไป

งบประมาณ 61,382,373

ปี 2563


BACK