PROJECTS & CLIENTS

งานก่อสร้างอาคารศูนย์ผู้ป่วยนอกและอาคารพาณิชย์ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค

สถานที่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค กรุงเทพฯ

ประเภท โรงพยาบาล

งบประมาณ 128,727,833

ปี 2549


โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค

BACK