PROJECTS & CLIENTS

งานต่อเติมอาคารคสล.2 ชั้น โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา

สถานที่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา

ประเภท โรงพยาบาล

งบประมาณ 70,324,513

ปี 2559


โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา

BACK