PROJECTS & CLIENTS

งานก่อสร้างอาคารฝึกอบรมและอาคารที่พัก สถาบันพัฒนาข้าราชการกรมที่ดิน (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง)

สถานที่ สถาบันพัฒนาข้าราชการ กรมที่ดิน บางขุนเทียน กรุงเทพฯ

ประเภท อยู่ระหว่างการดำเนินการ

งบประมาณ 105,400,000

ปี 2563


BACK